Eksamen 2016

Generelt om eksamen

Mundtlig eksamen

Skriftlig eksamen

Årsprøver

Generel eksamensorientering for alle årgange 2016
Den samlede studentereksamen består af i alt ni prøver (inklusiv SRP og AT) – heraf mindst tre skriftlige og tre mundtlige. For elever med fem A-niveaufag består den samlede eksamen af 10 prøver (inklusiv SRP og AT).

De skriftlige prøver indgår i eksamensudtrækket, hvis du har flere end tre fag med skriftlig prøve. For A-niveaufag med skriftlig dimension gælder det, at der altid enten vil være en skriftlig eller en mundtlig eksamen. Både skriftlig og mundtlig eksamen i A-niveaufag (dog ikke historie) samt i engelsk B og matematik B er også muligt.

Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio – du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om ændringer.

Mød i god tid inden prøven eller forberedelsen starter.

Bliver du syg inden en prøve – ring omgående til skolen på tlf 76 26 15 00 – og sørg for at få en lægeerklæring.

Hvis du udebliver eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven, og du kan evt. først komme til prøve i næste eksamenstermin.

Prøven starter, når opgaven er udleveret eller når spørgsmålet er trukket.

Du må ikke have ekstern kommunikation under skriftlige prøver eller under forberedelse til mundtlige prøver (bortset fra prøver med 24 timers forberedelse).

Du må ikke skaffe dig eller give uretmæssig hjælp under hverken prøve eller forberedelse. Sker dette, vil det medføre bortvisning fra prøve – der så først kan aflægges i næste eksamentermin.

Klik her for at se den udmeldte prøve- og eksamenskalender 2015-2016

Prøve- og eksamenskalender for stx 2016 – vigtige datoer

Mandag d. 25. januar 2016: Årets AT-eksamens-projekt udmeldes.

Mandag d. 4. april 2016: Sidste frist for aflevering af AT-synopser.

Fredag d. 13. maj 2016: Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før d. 27. maj.

Fredag d. 20. maj 2016: Offentliggørelse af prøveplanen.

Mandag d. 23. maj 2016: Første mulige prøvedag.

Tirsdag d. 14. juni 2016: Skriftligt censormøde.

Onsdag d. 22. juni 2016: Sidste mulige prøvedag.

Fredag d. 24. juni 2016: Dimission og translokation/Skoleårets sidste dag.