Information om eksamen på Horsens Gymnasium 2016: En præcisering af bestemmelserne vedr. kommunikation og begrænset netadgang til eksamen.

Eksamensbekendtgørelsen 2016

§14:

Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet.

§15:

Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i regler for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.

§15 stk. 2:

Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, får så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Undervisningsministeriets fortolkning af §15 stk. 2:

 • Det er ikke eksaminanden, men skolen, der inden for de givne rammer beslutter, hvad der ved den enkelte prøve, hvortil der ellers ikke er netadgang, er egne læremidler.
 • Der skal være tale om et bestemt, konkret læremiddel, herunder i- og e-bøger, som et hold/en klasse på skolens foranledning har benyttet i undervisningen.
 • Det er forudsat, at det pågældende hjælpemiddel i øvrigt er tilladt ved prøven.
 • Bestemmelserne giver ikke adgang til brug af hjælpemidler ud over det, der er tilladt i den konkrete læreplan. Eksaminanderne får således ikke flere hjælpemidler til rådighed end tidligere – mediet for hjælpemidlerne-/adgangen hertil er blot anderledes.

Undervisningsministeriets konkrete eksempler på, hvad der kan anses for egne læremidler, og hvad der falder uden for:

Infomedia:

 • Elever på et hold har i undervisningen benyttet Infomedia (en ganske bestemt artikel). Derved har eleverne under prøver og i forberedelsestiden kun adgang til at benytte denne bestemte Det giver dem ikke retmæssig adgang til at benytte andre artikler i Infomedia.

Bestemte data fra databaser:

 • Elever på et hold har benyttet bestemte data fra databaser som Surveybanken og Statistikbanken i undervisningen. Derved har eleverne kun online adgang til disse bestemte Det giver dem ikke retmæssig adgang til alt i databasen, men kun til at benytte de samme allerede anvendte data.

Wolfram Alpha:

 • Elever på et hold har benyttet Wolfram Alpha. Derved har eleverne kun online adgang til de bestemte værktøjer, der har været anvendt i undervisningen. Det giver dem ikke retmæssig adgang til alt andet på Wolfram Alpha, men kun til at benytte de samme allerede anvendte værktøjer.

Bestemte værkstøjer som videoer, Restudy, Fri viden el. lign.

 • Elever på et hold har benyttet bestemte værktøjer som videoer el. lign. i Restudy, Fri viden og lign.. Derved har eleverne kun online adgang til de bestemte dele heraf, der har været anvendt i undervisningen. Det giver dem ikke retmæssig adgang til alt andet på Restudy, Fri Viden og lign., men kun til at benytte de samme allerede anvendte videoer mv.

System- og programudviklingsprojekter:

 • Elever på et hold har benyttet online-værktøjer i forbindelse med system- og programudviklingsprojekter (fx MIT Scratch, App-inventor, SeattleClouds, nemprogrammering.dk og lign.). Derved har eleverne kun onlineadgang til disse konkrete online udviklingsværktøjer, der har været anvendt i undervisningen. Det giver dem ikke retmæssig adgang til andre onlineværktøjer, men kun til at benytte de samme allerede anvendte værktøjer.

En bestemt analyse og fortolkning af en tekst:

 • Hvis elever på et hold har benyttet en bestemt analyse og fortolkning af en novelle af Karen Blixen, er det et eget læremiddel, der må anvendes online. Det er derved ikke tilladt, at eleven går på nettet og søger efter andre analyser og fortolkninger under prøven eller i forberedelsestiden.

Google, studieportalen og lign.:

 • Elever på et hold har i undervisningen benyttet Google, studieportalen og lign. og herigennem fundet frem til et bestemt materiale/en artikel og lign.. Derved har eleverne under prøven og i forberedelsestiden kun adgang til dette konkrete materiale. Det giver dem ikke retmæssig adgang til ubegrænset anvendelse af Google, studieportalen og lign..

Konkrete undervisningsmaterialer:

 • Elever må under prøven og i forberedelsestiden gerne online hente konkrete undervisningsmaterialer (fx tavlenoter fra elektroniske tavler), som har indgået i undervisningen.

Onlineordbøger JA – oversættelsesprogrammer NEJ

 • Ved prøver, hvor anvendelse af ordbøger er tilladt, er det også tilladt for eleverne at anvende onlineordbøger. Adgang til oversættelsesprogrammer er derimod fortsat ikke tilladt.

Informationssøgning generelt:

 • Links til og fra de læremidler / internetsider m.v., som på skolens foranledning har været anvendt i undervisningen, må ikke anvendes til informationssøgning generelt.

Reglerne på Horsens Gymnasium:

 • Eleverne må ikke kommunikere utilsigtet under prøverne – hvilket vil sige at kommunikere mundtligt eller skriftligt med andre under prøven eller i forberedelsestiden.
 • Eleverne skal følge Ministeriets retningslinjer vedr. adgangen til konkret anvendte materialer i undervisningen – som gennemgået af rektor eller studievejlederne samt besked i Lectio (med dette informationspapir).
 • Eleverne må alene anvende adgang til nettet via skolens netværk.
 • Brug af sløringstjenester, fx Tor, anses fra snyd.
 • Eleverne er selv ansvarlige for forud for prøven at have downloadet alt væsentligt materiale, så eksamen kan gennemføres, selv om adgangen til nettet bryder ned.

En opfordring:

 • Eleverne opfordres til selv at downloade alt væsentligt materiale forud for prøverne.

Konsekvenserne af at bryde reglerne på Horsens Gymnasium:

 • Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning fra prøven/prøverne, hvilket betyder, at man ikke gennemfører og dermed består prøven/prøverne sommeren 2016.

 

Se Undervisningsministeriets præciserende brev af 11. april 2014 på adressen: http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF14/140414%20Vedroerende%20fortolkningen%20af%20%c2%a7%2015%20stk.%202%20i%20den%20almene%20eksamensbekendtgoerelse.ashx