Horsens Gymnasium Fra K til O:

Karakterer:

Du får karakterer 3 gange om året. Standpunktskarakterer i november/december og februar/marts og årskarakterer i maj/juni. Du bliver bedømt efter 7-trins-skalaen (se skolens hjemmeside).

Lectio:

Lectio er skolens skema- og kommunikationssystem, hvor også fravær og karakterer registreres. Du vil i løbet af de første uger på skolen få en introduktion til Lectio af skolens datavejledere.

Lektiecafé:

Gymnasiet tilbyder lektiecafé, hvor du i dansk, sprogfag, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag kan få god hjælp af faglærere til bl.a. dine skriftlige opgaver og projekter. Fra skoleåret 2010-2011 udvidede vi lektiecafeen med flere tilbud, bl.a. et syntaks- og kommakursus. Mere information om lektiecafeens tilbud og tidspunkter i Lectio.

Lommeregner:

Du vil af din matematiklærer i begyndelsen af skoleåret få at vide, hvilken lommeregner skolen anbefaler dig at bruge. Du skal regne med en udgift på ca. 1000 kr. (mat C) eller ca. 1500 kr. (mat A og B), hvis du ikke allerede har en lommeregner, der har de nødvendige funktioner.

Lærerteam:

Til hver klasse er der knyttet et lærerteam bestående af to af klassens lærere, som du altid kan henvende dig til. Klasseteamet planlægger og leder de lærermøder, der holdes tre gange om året forud for karaktergivningen, ligesom klasseteamet er tovholdere i bl.a. koordineringen af klassens skriftlige afleveringer.

Læsevejleder:

En af skolens dansklærere, Dorte Gade, er tillige læsevejleder. Dorte Gade tilbyder hjælp til elever, der har særlige problemer med at skrive og/eller læse. Henvend dig til en af dine faglærere eller din studievejleder, hvis du har behov for ekstra hjælp.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV):

Naturvidenskabeligt grundforløb er et samarbejde mellem fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi, og præsenterer de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder.

På Horsens Gymnasium skal du i grundforløbet arbejde med tre forløb: Et om vand, et om alkohol og et om klima. Det første forløb om vand indgår som en del af det faglige program på hytteturen. Mere herom ved skoleårets begyndelse.

Ordbøger:

Du vil af dine sproglærere i begyndelsen af skoleåret få at vide, hvilke ordbøger skolen anbefaler dig at bruge.